/// Stadgar

§ 1

Syfte

Föreningens syfte är:

 • Att förmedla kabel-TV samt övrig elektronisk media till medlemmarna.
 • Att ansvara för att kabel-TV samt övrig elektronisk media förmedlas i den omfattning och kvalitet som medlemmarna fastställt.

§ 2

Firma

Föreningens firma är Satelliten Ek.Förening.

§ 3

Medlem

Envar fastighetsägare eller bostadsrättsägare som kan anslutas till föreningens distribution av kabel-TV och tecknat distributionsavtal med Satelliten Ek.Förening äger rätt att erhålla medlemskap.

Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen.

Andel

Varje fastighet eller bostadsrätt ger rätt till en andel. Medlem har att erlägga ett andelsbelopp om 200 kr.

§ 4

Rösträtt

Varje andel berättigar till en röst på Föreningsstämman vid personlig närvaro eller genom ombud.

Om en medlem deltar med mer än en andel må medlemmen utöva sin rösträtt med det antal röster som motsvarar hans innehav.

§ 5

Föreningsstämma

Föreningens beslutande organ är Föreningsstämman.

§ 6

Ansvar

Utöver andelsbelopp ansvarar medlem inte ekonomiskt för föreningens verksamhet. För avtal som medlem sluter personligt med föreningen ansvarar medlemmen som för egen skuld. Avtalet kan av föreningen överlåtas till tredje man.

§ 7

Styrelse

Säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Rydebäck, Helsingborgs kommun. Styrelsens medlemmar skall i möjligaste mån representera de Samfällighetsföreningar och Bostadsrättsföreningar med vilka Satelliten Ek. Förening slutit avtal om nyttjanderätt till centralantenner.

§ 8

Val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Styrelsen består av 5-7 ordinarie ledamöter jämte max 2 suppleanter. Ordföranden väljs för en tid om ett år medan halva styrelsen väljs för en tid av två år. Valberedningen består av en till tre personer som väljs varje år.

§ 9

Styrelse

Styrelsens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den som styrelsen därtill utser. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar innan sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 10

Styrelse

Beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
De som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelse fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 11

Styrelse

Förvaltning

Styrelsen skall:

 1. förvalta föreningens tillgångar
 2. företa redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande medlemmar
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

§ 12

UPPSÄGNING

Satellitens rätt att uppsäga avtalet med N.N. kan endast ske på följande grunder:

 1. N.N. fullgör inte sina ekonomiska skyldigheter gentemot Satelliten.
 2. N.N. gör ingrepp i distributionsnätet som påverkar andra fastigheters möjlighet att ta del av Satellitens programutbud.
 3. N.N. vidareförmedlar Satellitens programutbud utanför den egna fastigheten.
 4. Om N.N. bryter mot ovannämnda regler kan styrelsen utesluta N.N. ur föreningen Satelliten.
 5. Medlem, som inte åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning, äger genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två veckor från det att beslutet ansetts ha kommit honom tillhanda få frågan hänskjuten till föreningsstämmans avgörande. Det åligger styrelsen att snarast kalla till extra föreningsstämma för ärendets behandling.
 6. Tvist i anledning av detta avtal mellan Satelliten och N.N. och som inte godtages av någondera parterna skall avgöras i Svensk Domstol.

§ 13

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse minst en och högst två revisorer och en suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 14

Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 01-01—12-31.

§ 15

Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle, att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av budget, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgift-och inkomststat finnas tillgängligt för granskning under samma tid.

§ 16

Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse.

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 och 15 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden.

§ 17

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 18

Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärende behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
 3. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Disposition av resultat
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
 10. Framställningar från styrelsen
 11. Motioner från medlemmarna
 12. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, årsavgift samt programutbud
 14. Val av styrelse
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 19

Disposition av avkastning

Uppkommet överskott överföres i ny räkning såvida inte Föreningsstämman beslutar annat. I det fall Satelliten Ek. Förening avvecklas skall föreningens eget kapital fördelas i lika delar mellan medlemmarna.

§ 20

Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller lagen om ekonomiska föreningar.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 21

Stadgeförändring

För stadgeförändringar krävs beslut på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

§ 22

Protokolljustering

Tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Copyright 2017 Satelliten EF.